Onze Vogelwacht

It Súd en Omkriten

 

logo-teapert.jpg

 

De vogelwacht van Drachten en Beetsterzwaag is opgericht in 1946.

De eigenlijke naam is ''It Súd en Omkriten'' geeft aan het oorspronkelijke gebied, waarin wij actief zijn, een aantal gebieden rond Drachten en Beetsterzwaag.

De doelstellingen van onze vereniging zijn voor het grootste deel conform die van de BFVW.

Wij werken samen met eigenaren en beheerders van natuurgebieden en verzamelen en genereren daardoor veel nuttige informatie en doen zo ook veel uitzonderlijke en nuttige waarnemingen in onze natuurlijke leefomgeving. Daarnaast leveren we als vereniging bijdragen die tot doel hebben het in stand houden en verbeteren van natuurwaarden voor nu en in de toekomst.

Onze fûgelwacht streeft in samenwerking met “Fûgelwacht De Wylgen, Smelle Ie en Boarnburgum”  en met andere natuurbeschermingsorganisaties naar de instandhouding van de flora en fauna in het aandachtsgebied. De teruggang in de bio-diversiteit  is niet alleen zichtbaar  in het landschap, maar door de onderlinge afhankelijkheid  van eigenlijk alle soorten en de invloed van de mens, waarbij economische drijfveren een belangrijke rol spelen, ontstaan steeds meer natuurlijke ''armoede'' gebieden. Maar ook de klimatologische veranderingen spelen een belangrijke rol in de teruggang van soorten vooral  als het voedsel voor jonge vogels betreft. 

Bescherming  van vogelsoorten en hun biotoop c.q. verbetering hiervan  is een van onze belangrijkste doelstellingen en wel in het bijzonder als het gaat om onze  weidevogels.

In verband daarmee wordt gedaan aan nazorg door de leden,  in samenwerking met grondgebruikers en eigenaren van natuurterreinen. Binnen ons aandachtsgebied, nabij Beetsterzwaag, liggen o.a.  de natuurgebieden Rome en de Simmerpolder, die deel uitmaken van  het prachtige Natura 2000 gebied Van Oord ‘s Mersken. Dit is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen de fûgelwacht enerzijds en de terreinbeheerders anderzijds als het gaat om nazorg en monitoring van nestkasten.

Onze fûgelwacht  is nl. ook actief bij het bieden van nestgelegenheid aan andere vogelsoorten dan weidevogels, door het ophangen en monitoren van een groot aantal nestkasten en het onderhouden en controleren van een zgn.  zwaluwenwand voor de oeverzwaluwen. Deze betonnen wand met vliegopeningen is gemaakt aan het Buitenstvallaat te Drachten.

Zowel de nazorggegevens van de weidevogels, als de broedgegevens van de nestkasten worden verwerkt in het nieuwe registratiesysteem van de BFVW, waardoor een goed beeld ontstaat van de in het gebied  broedende soorten en de broedresultaten hiervan.

Maar wie zijn wij, de leden van vereniging?
De meeste leden zijn mensen die opgegroeid zijn in de tijd, van in het voorjaar onbezorgd door de weilanden ''strúnen'', op zoek naar kievitseieren , en eerder terug ook nog  ''bonte eieren'' dat nog een Friese traditie was, hoewel het ook werd gedaan in heel veel andere delen van het land.

Het leren kennen van de natuur en het opdoen van ervaring werd in de loop meegenomen. We willen dat verleden niet vergeten en hebben ook het voornemen om op onze web-site een deel in te richten voor die historie. Ook op onze jaarlijkse film- en fotoavond ruimen we regelmatig een deel in voor de geschiedenis  ''fan folk en lân''.

Maar de tijden en de omstandigheden zijn vanaf  de jaren '70 sterk veranderd.  Het eierzoeken is in de jaren na 2010 helemaal verboden, waardoor een belangrijke gevoelsmatige drijfveer  is verdwenen.  Gelukkig zijn de meeste leden van de vogelwacht wel gebleven, en dat is hard nodig want de bescherming van de kwetsbare groepen weidevogels, is veel meer noodzakelijk dan  40 jaar geleden. Daarvoor is de inbreng van de leden nodig en de aanwas van een jong ledenbestand.

Wij streven er ook naar om de jeugd meer bij de natuur te betrekken en wij doen dit door samen te werken met de kinderboerderij en natuurcentrum De Naturij in Drachten.   Te denken valt aan het maken en eventueel ophangen en controleren van nestkasten, (vogelgeluiden-) excursies voor de jeugd, het gebruik van materiaal uit leskisten o.l.v. een mentor etc.

Eén keer per jaar wordt door een vogelwacht in Fryslân een Jeugdvogelwacht dag georganiseerd, die bijzonder leerzaam is voor de kinderen.  Wij willen als vogelwacht een stimulans geven aan ouders en kinderen om deze dag te bezoeken. De data zullen worden vermeld in de Agenda.

Wij organiseren  een keer per jaar een filmavond, zowel voor leden als niet leden. Voor de leden wordt jaarlijks een excursie naar een natuurgebied georganiseerd.

Hoewel niet door ons georganiseerd, zijn leden van de Vogelwacht vaak actief op de Natuurwerkdag  in het najaar.

Een keer per jaar  en wel in januari wordt ons blad  de  “Teapert”   ( Friese naam voor kwartelkoning, die o.a. nog broedt in natuurgebied Rome) uitgebracht, met daarin   o.a. nuttige informatie en educatie over de natuur,  verslagen van broedresultaten ,  het jaarverslag en zaken aangaande onze vereniging.

Verder wordt door ons voorlichting gegeven m.b.t. het plaatsen van nestkasten, het beschermen van speciale soorten als bijv. de gierzwaluw en wordt op verzoek van derden, zoals de  gemeente,  inventarisatie gedaan van vogels in een bepaald gebied, voordat bepaalde (onderhouds- of sloop)werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wij hebben ook nog onze eigen website: www.vogelwachtdrachten.nl . Het doel hiervan is om ook meer lokale natuurgebeurtenissen te verwoorden of vast te leggen, en ook het weergeven van historische zaken en gegevens, zoals oude broedgegevens of beelden en verhalen van hoe het was.

Daar is weliswaar al veel energie in gestoken, maar heeft nog niet zijn doel bereikt. Voor de actuele zaken en agenda's wordt daarom deze afdelingssite van de BFVW gebruikt.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze vereniging en wilt u actief meehelpen en het gevoel krijgen iets voor de kwetsbare natuuronderdelen te doen, of ons anderzijds ondersteunen, meld dat via het contactformulier.

Meldt u nu aan

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden